تشابه رسمى،تفاوت ماهوى
53 بازدید
محل نشر: فصنامه حوزه و دانشگاه شماره 26ویژه نامه تاریخ عاشورا 1381و فصلنامه علوم انسانى81
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی